Studiemedel Övrigt

Beslut 2015-04-27/Dnr.2015-00874

Studiemedel för en högre studietakt än den faktiska vid funktionsnedsättning.Dokument: 2015-00874.pdf (87368)kB

Publicerad: 2015-05-12 15:52


Beslut 2015-03-16/Dnr.2015-00386

Parallella studier vid utbildningar med olika omfattning. Frågan i ärendet är om de studier som den studerande bedriver på komvux ska räknas med vid bestämningen av vad som utgör en studieperiod, med hänsyn till att den studerande, på grund av sin låga ålder, inte är berättigad till studiemedel för dessa studier.Dokument: 2015-00386.pdf (91283)kB

Publicerad: 2015-04-02 10:11


Beslut 2014-10-13/Dnr.2014-03597

Den del av ett obetalt årsbelopp som ännu inte förfallit till betalning ska inte utgöra hinder för beviljning av studiemedel.

Dokument: 2014-03597.pdf

Publicerad: 2014-11-07 15:28


Beslut 2013-01-28/Dnr.2012-06036

Fråga om utökad beviljning som kvittning vid avräkning och återkrav.

Dokument: 2012-06036.pdf (83561)kB

Publicerad: 2014-06-27 10:33


Beslut 2014-06-02/Dnr.2014-01183

Retroaktiv beviljning. Fråga om vad som är en ansökan.

Dokument: 2014-01183.pdf (78877)kB

Publicerad: 2014-06-19 10:59


Beslut 2013-01-28/Dnr.2013-00025

Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel finns i en av riksdagen beslutad lag och omfattas därför inte av förbudet mot åldersdiskriminering.

Dokument: 2013-00025.pdf (14874)kB

Publicerad: 2013-02-07 16:09


Beslut 2011-12-12/Dnr. 2011-05024

Studerande på en undantagsutbildning kunde få studiemedel även för studiefria jullovsveckor. En studerande som under höstterminen läst färre veckor än enligt utbildningsplanen kunde inte behålla rätten till studiemedel för julveckorna.

Dokument: 2011-05024.pdf (16502)kB

Publicerad: 2011-12-22 09:09


Beslut 2011-12-12/Dnr. 2011-04659

En undantagsutbildning räknas som sådan även om inte varje årskurs omfattar minst 60 högskolepoäng. Den studerande fick därför räkna ihop de båda terminerna och kunde beviljas studiemedel för 40 veckor trots att poängen var ojämnt fördelad mellan terminerna.

Dokument: 2011-04659.pdf (16709)kB

Publicerad: 2011-12-21 15:32


Beslut 2011-12-12/Dnr. 2011-04550

Studerande på en undantagsutbildning kunde få studiemedel även för studiefria jullovsveckor. En studerande som under vårterminen läste färre poäng än enligt utbildningsplanen kunde ändå behålla rätten till studiemedel för julveckorna.

Dokument: 2011-04550.pdf (17191)kB

Publicerad: 2011-12-21 15:28


Beslut 2011-10-31/ Dnr. 2011-03426

Avtrappningsregler för inkomst. En utökad beviljning i veckor ledde till en lägre beviljning i kronor. Fråga om CSN:s serviceskyldighet.

Dokument: 2011-03426.pdf (15148)kB

Publicerad: 2011-11-14 13:49


Beslut 2011-10-31/Dnr. 2011-03927

Retroaktiv beviljning. Fråga om när en elektronisk ansökan kan anses ha kommit in till CSN

Dokument: 2011-03927.pdf (16586)kB

Publicerad: 2011-11-11 16:11


Beslut 2011-10-31/Dnr. 2011-03491

Studietakt. Parallella studier vid utbildningar med olika omfattning. För att frångå huvudregeln om genomsnittsberäkning av studietakt krävs tydligt avgränsningsbara utbildningsavsnitt.

Dokument: 2011-03491.pdf (17743)kB

Publicerad: 2011-11-11 15:30


Beslut 2011-06-13/Dnr. 2011-02013

Retroaktiv beviljning. Fråga om när en elektronisk ansökan kan anses ha kommit in till CSN.

Dokument: 2011-02013.pdf (15249)kB

Publicerad: 2011-06-27 09:42

Beslut 2010-08-09/Dnr. 2010-02113

Studiemedel för högre takt än den egentliga vid funktionshinder. Studieåtagandet måste alltid motsvara minst halvtid.

Dokument: 2010-02113.pdf (14205)kB

Publicerad: 2011-03-30 15:10

Beslut 2011-03-14/Dnr.2011-00478

Det är CSN som genom sin utredning ska visa att ett stöd från ett annat land är en sådan form av studiefinansiering som utgör hinder mot beviljning.

Dokument: 2011-00478.pdf (21331)kB

Publicerad: 2011-03-25 13:12

 

Beslut 2010-09-20/Dnr. 2010-02520

I det här fallet ansågs en utbildning studiestödsgrundande trots att det förekom inslag av validering

Dokument: 2010-02520.pdf (15894)kB

Publicerad: 2011-03-15 08:26


Beslut 2008-11-10/Dnr. 2008-03159

Studiehjälp beviljas den studerande, inte hans eller hennes föräldrar. Även om förmyndaren är betalningsskyldig om en minderårig får återkrav, så är den minderåriges återkrav inte ett hinder för att förmyndaren själv ska beviljas studiemedel.

Dokument: 2008-03159.pdf (14351)kB

Publicerad: 2010-12-20 15:35


Beslut 2008-09-15/Dnr. 2008-02484

Studiestöd för eftergymnasiala studier utanför Norden kan bara beviljas om Högskoleverket har beslutat att utbildningen kan anses ha en godtagbar standard. Högskoleverkets beslut är bindande och kan inte prövas av nämnden.

Dokument: 2008-02484.pdf (16496)kB

Publicerad: 2010-12-20 15:33

Beslut 2008-09-15/Dnr. 2008-02259

I det här fallet läser den sökande en flygkurs som inte finns angiven i bilagan till studiestödsförordningen. Endast utbildningar och kurser som finns upptagna i bilagan till studiestödsförordningen berättigar till studiestöd.

Dokument: 2008-02259.pdf (15024)kB

Publicerad: 2010-12-20 15:30


Beslut 2007-06-18/Dnr. 2007-01122

En ändring till den studerandes nackdel kan genomföras genom avräkning. I detta fall har CSN möjlighet att kvitta en summa som betalats ut med för högt belopp genom att korrigera kommande utbetalningar, trots att det saknas grund för återkrav.

Dokument: 2007-01122.pdf (16496)kB

Publicerad: 2010-12-20 15:28


Beslut 2007-02-19/Dnr. 2007-00276

Obetalda återkravsskulder gör att den sökande inte kan beviljas studiemedel. Synnerliga skäl att bortse från återkravet saknas.

Dokument: 2007-00276.pdf (16818)kB

Publicerad: 2010-12-20 15:19

Beslut 2007-02-19/Dnr. 2006-04924

I det här fallet läser en studerande en svensk utbildning där vissa delar av utbildningen är förlagda utomlands. Överklagan gäller CSN:s bedömning av studieperiod och studietakt.

Dokument: 2006-04924.pdf (17411)kB

Publicerad: 2010-12-20 15:11


Beslut 2007-02-19/Dnr. 2006-04080

Ansökan om studiemedel för högre studietakt än den egentliga vid funktionshinder. Den sökande är dyslektiker, men studiesvårigheterna bedöms inte vara som omfattande att den sökande behöver studera med reducerad studietakt.

Dokument: 2006-04080.pdf (15232)kB

Publicerad: 2010-12-20 15:10


Beslut 2006-12-04/Dnr. 2006-03745

Studiemedel för högre takt än den egentliga vid funktionsnedsättning.

Dokument: 2006-03745.pdf (16449)kB

Publicerad: 2010-12-20 15:09

Beslut 2006-09-11/Dnr. 2006-02954

En fyra veckor lång specialanpassad kurs som är förberedande för studier på eftergymnasial nivå utomlands kan inte med lika stor fördel bedrivas i Sverige. Därför kan, i det här fallet, studiemedel lämnas för en gymnasial utbildning utanför Norden.

Dokument: 2006-02954.pdf (14326)kB

Publicerad: 2010-12-20 15:07


Beslut 2006-03-20/Dnr. 2006-00472

I det här fallet har CSN fastställt ett för lågt antal förbrukade veckor på eftergymnasial nivå, och sedan ändrat det i efterhand. När CSN fastställer antalet förbrukade veckor är det ett gynnande förvaltningsbeslut. Ett gynnande förvaltningsbeslut kan inte ändras på det sätt som har skett i detta fall.

Dokument: 2006-00472.pdf (17654)kB

Publicerad: 2010-12-20 15:06


Beslut 2006-02-06/Dnr. 2005-04928

Studiemedel för högre studietakt än den egentliga vid funktionsnedsättning. Den studerande ansökte om heltidsstudiemedel för en studietakt om halvtid, men beviljades studiemedel för en studietakt om 75%

 

Dokument: 2005-04928.pdf (16461)kB

Publicerad: 2010-12-20 15:04

Beslut 2006-01-16/Dnr. 2005-04825

I det här fallet är det oklart om det handlar om en sammanhängande period eller en ny studiemedelsperiod. Dessutom finns det ett gammalt gynnande förvaltningsbeslut för den sökta tidsperioden.

Dokument: 2005-04825.pdf (17718)kB

Publicerad: 2010-12-20 15:03


Beslut 2004-09-20/Dnr. 2004-03875

I det här fallet bedömde nämnden att det finns synnerliga skäl att bevilja studiemedel trots att den sökande hade obetalda återkravsskulder.

Dokument: 2004-03875.pdf (16499)kB

Publicerad: 2010-12-20 15:01