Om myndigheten

Kansliet för ÖKS, som har tjugotalet medarbetare och ligger i Härnösand, svarar för beredning och föredragning av ärendena. Myndighetschefen utses av regeringen med en förordnandetid om sex år.

ÖKS handlägger mellan 5 000 till 6 000 ärenden per år. Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Överklagandenämnden, som avgör mer principiellt viktiga ärenden. Flertalet ärenden avgörs av myndighetschefen eller den biträdande myndighetschefen.

ÖKS har till uppgift att pröva överklaganden av CSN:s beslut om beviljning av studiemedel eller studiehjälp eller om återkrav av dessa stöd. Från och med 2017 prövar ÖKS även överklaganden som avser studiestartsstöd.

ÖKS är högsta instans i dessa ärenden, vilket innebär att det inte går att överklaga myndighetens beslut.

Överklagandenämnden sammanträder cirka åtta gånger per år och består av myndighetschefen, en ordförande, en vice ordförande samt fem övriga ledamöter. Myndighetschefen, ordföranden och vice ordföranden är, eller har varit, ordinarie domare. Av de övriga ledamöterna är två jurister, två har särskild insikt i studerandes förhållanden och en har särskild sakkunskap om utbildningsväsendet. Samtliga ledamöter i nämnden, förutom myndighetschefen, utses av regeringen med en förordnandetid om tre år. Det finns också ersättare för ledamöterna.