Att överklaga

Att överklaga

Om du är missnöjd med ett beslut som du fått från Centrala studiestödsnämnden (CSN) om studiehjälp, studiemedel, studiestartsstöd, omställningsstudiestöd eller återkrav av dessa kan du överklaga det till oss på Överklagandenämnden för studiestöd.

Här kan du läsa om hur du ska göra, var du ska skicka ditt överklagande och hur handläggningen går till hos oss.

Vem får överklaga

Ett beslut får bara överklagas av den som beslutet angår, dennes företrädare eller i vissa fall vårdnadshavare. En annan förutsättning är att beslutet har gått honom eller henne emot.

Vad får överklagas

En ytterligare förutsättning är att det finns ett beslut som kan överklagas. Det går till exempel inte att överklaga

  • informationsmeddelanden som CSN skickar ut innan beslut har fattats,
  • CSN:s ställningstagande till skadeståndsanspråk eller
  • frågor om avbetalningsplan, anstånd med betalning och liknande.

Alla beslut som fattas av CSN kan inte heller överklagas hos Överklagandenämnden för studiestöd. Beslut i ärenden om ordinarie återbetalning av studielån överklagas istället hos förvaltningsrätten.

Överklagandet

Ett överklagande ska vara skriftligt och det ska framgå vilket beslut som överklagas och hur den som överklagar vill att beslutet ska ändras.

Av överklagandet bör också framgå:

  • datum för beslutet
  • namn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • mobiltelefonnummer
  • e-postadress

Till överklagandet bifogas också eventuella bilagor såsom intyg, betyg eller andra handlingar som åberopas. De handlingar som redan finns i CSN:s ärende behöver dock inte ges in på nytt.

Är den klagande omyndig måste ställföreträdares namn och adress också framgå av överklagandet. Om en myndig person anlitar ett ombud ska det finnas med en fullmakt för ombudet.

Din skriftliga överklagan måste ha kommit in till CSN senast tre veckor från den dag du fick beslutet.

Överklagandet skickas till:

CSN
Box 488
631 06 Eskilstuna

När ett överklagande kommer in ska CSN snabbt ta ställning till om det finns anledning att ändra beslutet enligt förvaltningslagens bestämmelser. CSN överlämnar sedan överklagandet och handlingarna i ärendet till Överklagandenämnden för studiestöd, oavsett om CSN funnit skäl att ändra beslutet eller inte.

Ärendets gång hos Överklagandenämnden för studiestöd

När ett överklagandeärende kommer till Överklagandenämnden för studiestöd från CSN registreras det och myndighetens handläggare får ta hand om det. Den som överklagat får ett meddelande om att överklagandet har kommit in till myndigheten med uppgift om kontaktmöjligheter. Med ärendet följer ibland ett yttrande där CSN redogör för sin inställning till överklagandet. Ett sådant yttrande skickas alltid till den som överklagat för att denne ska få tillfälle att komma med synpunkter på CSN:s inställning innan Överklagandenämnden för studiestöd beslutar om ärendet. Den som klagat kan skicka brev eller e-post till nämnden och redovisa sin ståndpunkt.

Beslut i ärendena fattas antingen av myndighetschefen eller biträdande myndighetschefen eller vid ett nämndsammanträde.

När beslut fattats i ett ärende skickas avgörandet till den klagande och CSN får en kopia av beslutet för att kunna vidta de åtgärder som beslutet leder till.